Jdi na obsah Jdi na menu
 

Lost Planet- Extreme Condition

26. 7. 2003

Lost Planet -Extreme Condition

Autor návodu-kaake,kika  kaake45@gmail.com
Úvod.
Po animácií nasleduj svojich kolegov do miestnosti, kde pomocou kotvy vylez na lávku nad tebou a pokračuj ďalej. Na konci prejdi cez dvere, choď dopredu k diere a pomocou háku sa spustí dolu. Objaví sa prvý nepriateľ - Akrid. Keď zabiješ takéhoto nepriateľa, tak z neho zbieraj termálnu energiu, ktorá ti napája oblek. Je označovaná ako T-ENG. Keď má tvoj oblek túto energiu, tak ťa aj automaticky lieči. Pokračuj ďalej za kolegami, budú tu poletujúci nepriatelia, ktorý sa budú stále objavovať, až kým nezničíš dve diery, z ktorých sa objavujú. Po zničení dier choď k dátovému postu (červený stĺp trčiaci zo zeme) a aktivuj ho stláčaním E (akcia). On ti doplní energiu a aj úsek mapy, keď budeš blízko neho. Pozri si animáciu. Potom utekaj za kolegami, nezdržuj sa strieľaním. Vyjdi po schodoch, vytiahni sa na lávku a pokračuj, až kým prídeš k ďalšiemu dátovému postu, ktorý aktivuj. Sú tu aj VO (roboti), ktorý odídu - jeden tu ostane, nastúp do neho. Pokračuj ďalej za kolegami, skoč dolu a zboku sa vyrúti tá veľká príšera (Zelené oko), ktorú si videl pred chvíľou, tak do nej strieľaj, až kým nenaskočí animácia.
1. Misia
Nastúp do VO pred tebou a choď doprava za roh a znič dve diery na skale, z ktorých vyliezajú nepriatelia. Pozbieraj si energiu a choď ďalej, až kým nenarazíš na nepriateľa. Strieľaj mu medzi nohy, na červené miesto. Červenou sa označujú slabé miesta nepriateľov. Potom vystúp, vezmi si brokovnicu (je označená žltou) a vstúp do budovy. Budeš v garáži, zabi nepriateľov, znič diery z ktorých vyliezajú - môžeš použiť nato aj výbušné sudy. Na zemi sú aj granáty, ktoré používaš PTM. Po zničení všetkých dier si pozbieraj zbrane, vzadu vpravo je aj písmeno A, streľ do neho. Potom aktivuj dátový post. Pokračuj von, cez rozbitú stenu, choď vpravo, k rozbitému plotu a vyhrab si zo snehu raketomet. Pokračuj do ďalšej budovy. Aj tu zabi nepriateľov, znič dieru. Vzadu naľavo sú zbrane a písmeno R, do ktorého streľ. Vyjdi z miestnosti von a choď k dverám, ktoré otvoríš tým, že strelíš do barelu, ktorý vybuchne a odpáli dvere. Vyjdi von, pokračuj dopredu a zabíjaj nepriateľov tým, že im strelíš do chvostu. Potom sa pomocou kotvy dostaň k dátovému postu a aktivuj ho. Od neho pokračuj smerom, ktorým ti ukazuje lúč, vychádzajúci z postu. Po ceste strieľaj nepriateľov a zbieraj zbrane. Prídeš až k jaskyni, vojdi do nej. Poletujúcich nepriateľov si nemusíš všímať, nijak ti neubližujú. Pokračuj rovno, zabi nepriateľov, aktivuj dátový post, pokračuj po lávke smerom hore, kde znič vajca. Potom skoč nižšie vpravo, kde znič ďalšie vajca. Pokračuj po lávke k ďalšiemu dátovému postu, ktorý aktivuj. Pokračuj smerom, ktorý ti post ukazuje a vojdeš do jaskynky, kde je množstvo vajec, ktoré rozstrieľaj a jeden nepriateľ. Je to vlastne boss. Nasadni do VO a zabi ho tým, že mu budeš strieľať do chvosta.
2. Misia
Choď rovno, až k dátovému postu a aktivuj ho. Pokračuj smerom, kam ukazuje datapost, až prídeš na námestie, kde pozabíjaj nepriateľov. Na opačnom konci námestia je ďalší datapost, ktorý aktivuj. Za ním v aute je raketomet (musíš zničiť auto). Potom pokračuj smerom, kam ukazuje druhý datapost. Po ceste zabíjaj nepriateľov, na jednej malej červenej strieške po ľavej strane je aj písmeno S, do ktorého streľ. Pokračuj ďalej, až k ďalšiemu datapostu. Pokračuj smerom, ktorým ukazuje datapost, až prídeš k vajíčkam po pravej strane, ktoré rozstreľ. Potom streľ do veľkého bieleho oka, prejdi cez neho, potom cez ďalšie, až k ďalšiemu datapostu, ktorý aktivuj. Pokračuj von a pozabíjaj nepriateľov. Pokračuj rovno, až k odbočke, kde je za stĺpom písmeno T. Tu odboč, pokračuj, až prídeš k VO, nastúp si a pokračuj ďalej. Po ceste zabíjaj nepriateľov a aj banditov, ktorý sa tu objavia. Je tu aj vežička, pri ktorej je písmeno a datapost, ktorý aktivuj. Potom sa pomocou kotvy vytiahni až na vrch budovy, kde aktivuj ďalší datapost. Pokračuj smerom, ktorým ukazuje datapost. Pozabíjaj nepriateľov, pokračuj vpred, po lávke ponad priepasť, vpred, až k ďalšiemu datapostu, ktorý aktivuj. Prejdi po pilieri na druhú stranu, na konci sa vytiahni na vagóny a pokračuj po vagóne do tunela. Pokračuj ďalej, zabíjaj nepriateľov, prídeš až k datapostu naľavo. Aktivuj ho a hneď oproti datapostu (napravo) je písmeno. Pokračuj ďalej, na konci na pravej strane je priechod, ktorým prejdi a dostaneš sa znova von z tunela. Pobehni dopredu a pozri si animáciu. Po nej pozabíjaj nepriateľov pred tebou. Potom pokračuj ďalej, stále rovno, úzkym priechodom dnu do opevnenia (nie do budovy), kde všetkých pozabíjaj. Na streche je datapost, ktorý preaktivuj a ukáže ti cestu k ďalšiemu datapostu, ktorý tiež preaktivuj a pokračuj k ďalšiemu datapostu, ktorý tiež preaktivuj. Potom pokračuj a dostaneš sa až ku dverám s kruhom, vojdi do nich. Napravo sa nachádza VO, tak to neho nasadni a pozabíjaj nepriateľov. Keď ti zničia VO, tak v piesku nájdeš ďalších, stačí len prestúpiť. Jeden z VO je aj boss, takže ho zabi a tým končí kapitola.
3. Misia
Si na rozsiahlom priestranstve. Po ľavej strane priestranstva nájdeš GTF, tak si doň nastúp a pozabíjaj nepriateľov. Na jednej z budov máš písmeno a na jednej je datapost, ktorý aktivuj. Vydaj sa v smere lúča, prejdi bránou a tam ťa napadne obrovský červ. Dá sa zabiť streľbou do chvosta, alebo do úst (ale je to ťažké a zdĺhavé). Rýchlo pred ním utekaj a nájdi datapost, ktorý aktivuj a rýchlo utekaj smerom, ktorým ukazuje, až k ďalšiemu datapostu, ktorý aktivuj. Potom bež k budove, kde vybehni po schodoch, kde aktivuj datapost. Po ceste zober aj písmeno. Potom bež znova v smere lúča, až k ďalšiemu datapostu blízko budovy so zničeným plotom a aktivuj ho. Potom bež ďalej, až kým nenastane animácia. Po animácií nasadni do VO a likviduj nepriateľa - je to vlastne boss.
4. Misia
Pokračuj vpred údolím, znič diery a nepriateľov. Prídeš tak až ku diere, pri ktorej budú padať aj kamene. Znič ju a tu pomocou kotvy šplhaj hore k datapostu, ktorý aktivuj. Pokračuj v smere lúča, prídeš až ku jame, do ktorej sa spusti a pozabíjaj nepriateľov. Si vlastne v ich rodisku. Ponič najprv diery, aby sa ti viac nerodili, potom sa pusť do chrobákov. Keď ich vyzabíjaš, bez voľnou chodbou, je tu aj písmeno. Pokračuj ďalej, pomocou kotvy vyššie, až do miestnosti s pirátmi, ktorých tiež zabi. Potom pokračuj priechodom napravo hore, ktorým sa dostaneš von, kde sa spusti kotvou nižšie, kde zober písmeno. Odtiaľto si zabi vojakov pred sebou na skalnom výbežku, potom sa spusti ešte raz a nastúp na výťah, ktorý ťa bude viesť okolo útesu. Z výťahu musíš skočiť na rímsu, kde si zastrelil tých vojakov. Po rímse pokračuj hore, až prídeš do skladiska, kde je datapost, ktorý aktivuj. Za datapostom je aj písmeno. Potom si nastúp do stroja, povyskakuj hore, kde zabi nepriateľov. Potom vyskáč ešte vyššie, prejdi cez lávku, vyskáč ešte vyššie, až sa dostaneš von z budovy. Tu aktivuj datapost. Vchod, ktorým si sa sem dostal zavalili skaly, tak po nich povyskakuj až hore, kde ťa čaká boss. Zabi ho, musíš mu strieľať do brucha. Najlepšie je do neho strieľať raketami, keď poletuje na mieste.
5. Misia
Takže naľavo od seba máš kopec, na ktorý musíš vyskákať pomocou kotvy. Pozdĺž kopca máš aj úkryty, v ktorých sa môžeš schovať pred padajúcimi kameňmi. Po ceste sa obzeraj aj po okolí, je tu aj písmeno. Takto sa dostaneš až hore na rímsu, po ktorej pokračuj, až do jaskyne. V jaskyni znič vajcia, pokračuj po lávke okolo nepriateľov, ktorých zabíjaj. Prídeš tak až k VO, do ktorého nasadni a pokračuj po lávke ďalej. Pozor aj na nových nepriateľov - také "červy" vyliezajúce zo zeme a "stalaktity" visiace na strope. Pokračuj ďalej, cez malú jaskyňu, až k datapostu, ktorý aktivuj. Pokračuj v smere lúča, do jaskyne nižšie napravo, padneš do takých dier, kde pokračuj, až sa dostaneš k veľkému bielemu ľadovému stĺpu. Pred tebou je akási blana, ktorú rozstreľ a pokračuj tade smerom dolu. Tu ťa už čaká boss. Zostrel najprv tri stalaktity, ktoré sú nad ním, čím mu dosť uberieš. Potom mu strieľaj do hlavy a do nôh. Najlepšie je odstreliť mu najprv tie dlhé ramená, nebude potom na teba dotiahnuť. Ale zabiť ho musíš streľbou do hlavy.
6. Misia
Hneď napravo od teba preaktivuj datapost. Hneď za skalou pred tebou je písmeno. Pokračuj cestou dopredu, likviduj nepriateľov, niekde po ľavej strane je vežička, pri ktorej je aj datapost, ktorý preaktivuj. Hneď oproti, za oblúkom je bazukár, tak si daj pozor. A kúsok vľavo od bazukára je ďalšia vežička.  Pokračuj ďalej. Pri jednej z vežičiek je aj datapost (zobrazuje sa ti aj na radare). Za druhým oblúkom vpravo je aj písmeno (dole v uličke). Pokračuj hlavnou cestou, znič stroj, na konci hore na stene je písmeno. Potom sa vráť dole a pokračuj vpravo cez podchod. Vojdi a vyšplhaj naľavo hore, pred tebou v horiacom kontajnery je písmeno. Pokračuj až von k stroju, animácia. Po animácií pokračuj chodbou dopredu, nesmieš vyliezť z VO, lebo zamrzneš, môžeš aj lietať. Prejdi cez dvere, za nimi doľava, na konci doľava do veľkej miestnosti, kde bude animácia. Po animácií príde „Zelené oko“, strieľaj do neho – rozstreľuj mu zelené guľôčky na boku tela z oboch strán. Potom sa mu odkryjú zelené body nad hlavou, tak rozstrieľaj aj tie. Nakoniec tam kde boli zelené kruhy (nad hlavou) sa objaví veľký žltý kruh do ktorého strieľaj, až kým „Zelené oko“ nepadne.
7. Misia
Hneď pred tebou aktivuj datapost. Utekaj vpravo, na zemi je raketomet, vezmi si ho a pozabíjaj vojakov. Dostaň sa až k fialovému datapostu (z počiatočnej pozície ho uvidíš pred sebou naľavo) a preaktivuj ho. Za náklaďákmi je ďalší datapost, preaktivuj ho. Potom pokračuj k ďalšiemu datapostu, od neho k ďalšiemu. Potom pokračuj priesmykom napravo ďalej, kde si môžeš zobrať aj VO. Na konci priesmyku vojdi dovnútra. Pokračuj chodbou vpred, až nakoniec a tam odboč doľava, kde víjdi zasa von. Animácia. Po animácií choď rovno, na „veži“ pred tebou je datapost. Prejdi cez bránu, pozabíjaj nepriateľov, ktorý sa tam zjavia. Príď až k datapostu, ktorý preaktivuj. Pokračuj doprava, v smere lúča, až k ďalšiemu datapostu. Pokračuj v smere lúča datapostu, smerom dolu, kde vojdi do oplotenej časti a preaktivuj datapost. Vyjdi hore schodmi, je tu písmeno, potom vojdi do dverí. Prejdi chodbou, choď dole schodmi, vyčisti celú oblasť, dostaň sa až na plošinu oproti, kde sú raketové vežičky. Tam znič pomocou raketovej vežičky zavretú bránu kúsok vyššie nad tebou. Vojdi tam, preaktivuj datapost, pokračuj nakoniec, kde vstúp do robota. Výťahom sa vyvezieš hore, kde ťa už čaká boss – lietajúci robot. Znič ho (najlepšie raketami).
8. Misia
Pozabíjaj nepriateľov a znič diery. Pokračuj vpred, pomocou kotvy sa vytiahni vľavo hore, kde zabi škorpióna pod sebou – strieľaj mu do chvosta a potom do brucha. Pokračuj ďalej k náklaďáku a zabi ďalšieho škorpióna. Pokračuj ďalej, vytiahni sa na bedne a dierou v nich pokračuj vpred, kde zabi nepriateľov. Podlez bránu a aktivuj datapost. Pokračuj vpred, smerom dole na rázcestie – napravo pozabíjaj nepriateľov, zídi dole schodmi, kde nastúp do stroja a vyraz bránu pred sebou. Pomocou X môžeš zmeniť aj tvar robota. Pokračuj jedinou možnou cestou vpred, doľava, až k datapostu, ktorý aktivuj. Dôjdi až k bráne na konci a prejdeš do ďalšej časti. Vydaj sa po ľavej strane lávy, znič dvere, zabi kopec nepriateľov aj s dierami a pokračuj po lávke cez lávu na druhú stranu. Znič dvere, prejdi a vyjdi až von, kde sa zbav nepriateľov. Naľavo je aj datapost, ktorý aktivuj. Potom pokračuj dole, choď až na opačnú stranu a tam pokračuj vľavo po úzkej kamennej rímse, až k datapostu, ktorý aktivuj. Pokračuj v smere lúča vpred, až nakoniec, kde povyskakuj po zrútenom moste hore, smerom doprava. Pred sebou na zvodidlách máš aj písmeno. Potom pokračuj smerom doprava, preaktivuj datapost a pokračuj až k bráne, kde bude animácia. Po animácií pokračuj vpred, nastúp do robota, a ďalej pokračuj rovno, na najbližšej odbočke choď doľava, kde preaktivuj datapost (inak na konci rovnej cesty je dobrá výbava). Pokračuj smerom dole, rovno a na konci po schodoch hore. Prejdi chodbou, na konci preaktivuj datapost, napravo za pilierom je písmeno a skoč do diery. Prejdi na druhú stranu a vyskoč zasa hore, kde aktivuj datapost. Pokračuj vpred, doprava, až k datapostu, ktorý preaktivuj. Naľavo od datapostu povyskakuj hore, pokračuj smerom doľava a hore do otvoru pri dvoch ventilátoroch. Pod sebou pozabíjaj nepriateľov, a potom skoč dole, príde za tebou boss. Strieľaj do neho, ale len keď je v podobe „pavúka“. Ak má tvar „tanku“ tvoje strely mu nič neurobia.
9. Misia
Choď vpred, zabi nepriateľov, preskoč cez plot, až k datapostu, ktorý preaktivuj. Pokračuj v smere lúča, skoč z mosta, zbav sa nepriateľov a preaktivuj datapost. Potom bež k veľkej červenej bedni pri budove, vnútri si nastúp do stroja a potom vyskáč po bedni a lávkach až hore. Tam preskoč cez lávu na druhú stranu zbúraného mostu a preaktivuj datapost. Potom prejdi bránou napravo, cez lávku, do ďalšej miestnosti, tam skoč dole a prejdi polootvorenými dvermi. Na konci preskakuj po lávkach, aktivuj datapost a pozoskakuj až dole. Nastúp do stroja, prevŕtaj sa cez kameňmi zapadanú dieru, potom cez ďalšiu napravo, pokračuj ďalej, až na koniec chodby, kde zoskoč dole a pokračuj ďalšou chodbou, až ku koncu, kde pred zátarasou odboč doľava. Vyskáč hore, rozstrieľaj dvere a prejdi. Dávaj pozor na výbušných akridov. Pokračuj do ďalšej miestnosti, preaktivuj datapost, pokračuj popod datapost, kde sú nepriatelia. Tam rozstreľ blanu a prejdi. Čaká ťa boss. Najprv mu odstreľ dve nohy (žlté body), on potom poklesne, tak mu strieľaj do chrbta do žltého miesta, čím ho zabiješ.
10. Misia
Nastúp do stroja, znič nepriateľov pod tebou a skoč dole, kde aktivuj datapost. Potom pokračuj v smere lúča – je tu tunel, tak pokračuj nad ním ďalej, až na koniec, kde povyskakuj hore po skalách a tam skoč do diery. Choď rovno, na konci chodby je písmeno, potom pokračuj jedinou možnou cestou a tam skoč dole. Prídeš až do veľkej miestnosti, kde aktivuj datapost. Pokračuj v smere lúča, skoč do diery a choď až k ďalšiemu datapostu, ktorý aktivuj. Za ním vyskoč hore, na konci zasa dole a si pri bossovi. Je to obrovská „chobotnica“. Má dve chápadla, ktorými na teba útočí. Musíš strieľať do žltej časti na vrchu chápadla, kým ju nerozstrelíš. Vtedy chobotnica stiahne chápadlo do diery, takže utekaj za ním do diery, kde strieľaj do toho chápadla. Po chvíli ale rýchlo vyjdi von, pretože chobotnica si to chápadlo znova obnoví. Tento postup opakuj, až kým nezničíš chápadlo úplne. Potom to zopakuj aj s druhým chápadlom. Potom bude po tebe strieľať z hlavy horiace gule, medzi jednotlivými dávkami horiacich gulí, sa mu v hlave objavuje „chápadlo“, do ktorého strieľaj, až kým chobotnica nezkamenie a nerozpadne sa. Po jej zbytkoch preskáč na druhú stranu, pozri si animáciu a pokračuj ďalej tunelom. Aktivuj datapost, nad ním je aj písmeno. Pokračuj na koniec chodby, tam doprava, až do haly. Preaktivuj tu dva dataposty. Tam, kde aktivuješ nižšie položený datapost, pokračuj za roh do ďalšej miestnosti, na koniec a tam skoč dole. Znič všetky stroje a míny, potom skoč do diery, prejdi bránou a pozri si animáciu. A čaká ťa ďalší boss. Je to robot, takže doňho strieľaj, až kým ho nezničíš.
11. Misia
Pozri si animáciu. Po animácií si v stroji, ktorým vyleť až hore, cez dieru von, pozri si animáciu a čaká ťa posledný boss. Je to tiež lietajúci robot. Musíš sa k nemu priblížiť čo najviac a strieľať do neho. Ak si moc ďaleko, tak to na neho nepôsobí. Po istom čase sa k nemu pripoja aj dve lode, ktoré budú po tebe strieľať a dosť uberajú, takže sa vyhýbaj ich predným častiam.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Lost Planet-Extreme Condition

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář